Politika privatnosti

POLITIKA O ZAŠTITI PODATAKA O LIČNOSTI KUPACA

Privredno društvo Lensoptic DOO, sa sedištem u Beogradu, ulica Svetogorska 50 (u daljem tekstu: Lensoptic DOO) poštuje i štiti privatnost svojih klijenata i posetilaca. U ovoj politici je opisano na koji način prikupljamo, obrađujemo, koristimo, otkrivamo i prenosimo Vaše podatke o ličnosti. Ovom politikom su pokriveni slučajevi kada Vi nas kontaktirate, kada koristite naše usluge ili kada posećujete naš internet sajt .

Ažuriranja

S vremena na vreme možemo izmeniti ovu politiku kako bi ona bila u skladu sa zakonskim zahtevima i načinom našeg poslovanja. Redovno posećujte našu stranicu kako biste našli najnoviju verziju ove politike. Ukoliko unesemo bitne izmene u ovu politiku o zaštiti privatnosti, obavestićemo Vas o tome na našem internet sajtu (“Obaveštenje o promeni”).

Lensoptic Doo Vas ohrabruje da često pregledate ovu Politiku privatnosti, u svakom slučaju pre nego što date lične podatke Jasmin-u.

Internet sajtovi treće strane

Web stranice mogu sadržati linkove ili reference ka drugim web stranicama. Lensoptic doo nema kontrolu nad ovim web stranicama. Lensoptic doo Politika privatnosti ne odnosi na ove web stranice. Lensoptic doo nije odgovoran za politiku privatnosti ovih web stranica. Kompanija Lensoptic doo preporučuje da sagledate politiku privatnosti web lokacije svaki put kada posetite web lokaciju. Ako smatrate da se linkovi odnose na web stranice koje se bave nezakonitom radnjom, molimo Vas da o tome obavestite Lensoptic doo.

KOJE PODATKE O LIČNOSTI PRIKUPLjAMO I KADA I ZAŠTO IH KORISTIMO

U ovoj politici možete naći podatke o:

 • vrstama podataka o ličnosti koje prikupljamo
 • tome kada prikupljamo podatke o ličnosti
 • tome kako koristimo podatke o ličnosti.

Lensoptic doo prikuplja Vaše lične podatke u sledeće svrhe:

 • Kupovina u Lensoptic prodavnicama, on-line kupovina, kao i kupovina putem pozivanja call centra;
 • Omogućavanje popusta i pogodnosti korisnicima sa loyalty karticom
 • U cilju ostvarivanja legitimnih interesa društva Lensoptic doo, osim ako su nad tim interesima pretežniji Vaši interesi ili osnovna prava i slobode:
 • Organizovanja nagradnih igara;
 • Da bi vas kontaktirali (u slučaju slanja odgovora na zahtev, pritužbu, ili reklamaciju)
 • Da bi unapredili kvalitet naših usluga korisničke podrške
 • Da podnosimo tužbe i branimo se od utuženja
 • Da bi poštovali zakonske obaveze

 

Kada prikupljamo Vaše podatke:

Prilikom kupovine u našim prodavnicama, on – line kupovine ili pozivanja call centra radi kupovine, od Vas ćemo uzeti i koristiti samo one informacije koje su neophodne da bi se pružila usluga prodaje. Ovo može da uključuje podatke o ličnosti kao što su: ime i prezime, adresa na koju se isporučuje proizvod, ime i prezime lica kome se isporučuje naručeni proizvod (ako lice kome se isporučuje nije naručilac), adresa pravnog lica ukoliko je isporuku potrebno izvršiti u prostorijama pravnog lica u kojem primalac radi, broj mobilnog telefona, e-mail adresa, datum kupovine, broj tekućeg računa – ukoliko se plaća preko pošte, odnosno radi uplate povraćaja novca u slučaju usvajanja reklamacije.

Prilikom davanja podataka o primaocima pošiljke, Vaša je odgovornost da predstavite primaoca, u procesu prikupljanja podataka radi pružanja usluge isporuke pošiljke i objasnite kako ćemo mi koristiti njegove podatke o ličnosti, kao što je predviđeno ovom Politikom o zaštiti privatnosti. Na Vama je odgovornost da pribavite njegovu/njihovu saglasnost da biste podelili njihove podatke sa nama i da ih obavestite o uslovima obrade njihovih podataka od strane društva Lensoptic doo, kao što je predviđeno ovom politikom.

Prilikom kupovine u prodavnici Lensoptic doo. i on – line kupovine, imate mogućnost da date podatke radi ostvarivanja popusta i pogodnosti od strane korisnika Kartica, kao i  saglasnost za prijem informacija o popustima, posebnim manifestacijama, dobijanju vaučera na određeni iznos za kupovinu proizvoda i drugim pogodnostima u Lensoptic dooo radnji. O načinima otkazivanja ove opcije informišiti se u delu Politike o zaštiti privatnosti pod naslovom – Otkaži opciju dobijanja vesti i obaveštenja. Opoziv pristanka ne utiče na dopuštenost obrade koja je vršena na osnovu pristanka pre opoziva.

Prilikom organizovanja nagradnih igara, od dobitnika se prikupljaju podaci o ličnosti o imenu i prezimenu, adresi i kontakt telefonu radi dostavljanja nagrade. Nakon dostavljanja nagrade dostavljeni podaci o ličnosti o ličnosti se brišu.

Podaci o ličnosti se prikupljaju i  koriste radi rešavanja o prigovorima/reklamacijama na pružene usluge ili kako bi se odgovorilo na zahtev korisnika usluge. U ovakvim slučajevima, odnosno onda kada se usvoji reklamacija korisnika usluge, pored podataka o ličnosti prikupljenih radi pružanja usluge isporuke pošiljke, društvo Lensoptic doo. prikuplja i podatak o tekućem računu korisnika usluge na koji će se izvršiti uplata.

 Vaše podatke o ličnosti ćemo prikupljati, koristiti i deliti samo kada za to postoji odgovarajući pravni osnov

Pravni osnovi prikupljanja podataka o ličnosti zasnivaju se na postizanja cilja realizacije prodaje koju ste inicirali i naše legitimne interese kao komercijalne organizacije, npr. možemo da evidentiramo pozive u našem korisničkom centru tako da možemo da revidiramo naše procese kod obavljanja poziva, da osiguranom kontinuirano pružanje visokog nivoa korisničke usluge; osiguravanje bezbednosti na radu uz praćenje pristupa poslovnim prostorijama, rešavanje reklamacija korisnika usluga; da podnosimo tužbe i branimo se od utuženja; organizujemo nagradne igre

 

Upotreba kolačića (cookies)

Internet stranica drušva Lensoptic doo može koristiti kolačiće (cookies) da bi stranica radila pravilno, za analizu korišćenja, da bi se mogla izvršiti dalja unapređenja stranice, radi poboljšanja iskustva korisnika.

Iznošenje Vaših podataka o ličnosti

Lensoptic doo. neće iznositi Vaše podatke o ličnosti van teritorije Republike Srbije.

 

Zaštita Vaših podataka o ličnosti

Koristićemo razne zaštitne mere i tehnologije kako bismo zaštitili Vaše podatke o ličnosti od neovlašćenog pristupa, korišćenja, otkrivanja, izmene ili uništenja, u skladu sa primenjivim propisima o zaštiti podataka o ličnosti. Na primer, kada Lensoptic doo angažuje pružaoca usluge (treće lice) (kao obrađivača), taj pružalac usluge će biti pažljivo odabran i obavezan da koristi odgovarajuće zaštitne mere kada dolazi u kontakt sa Vašim podacima o ličnosti (uključujući i održavanje poverljivosti Vaših podataka o ličnosti i implementiranje odgovarajućih tehničkih i organizacionih mera bezbednosti).

 

Period čuvanja podataka

Čuvaćemo Vaše podatke o ličnosti onoliko koliko zakon propisuje. Kompanija Lensoptic doo je odredila periode u kojima se čuvaju lični podaci i preduzimaju mere koje društvo može da identifikuje samo onoliko dugo koliko je potrebno za svrhu za koju se lični podaci obrađuju. U slučaju da postoji potreba, Lensoptic doo. će tražiti vašu dozvolu da čuva vaše podatke na duži period.

Ako to zahtevaju propisi, određeni podaci se čuvaju duže ili trajno.

U prilogu ove Politike prikazani su periodi čuvanja podataka.

 

Prava subjekta podataka u vezi sa obradom ličnih podataka

Pravo na informisanje: Sve informacije moraju biti date licu na koje se podaci odnose pre nego što započne obrada, bez obzira da li je te podatke zahtevalo;

Pravo pristupa: Lice na koje se podaci odnose može dobiti potvrdu da se njegovi lični podaci obrađuju i, ako se takvi lični podaci obrađuju, pristup takvim podacima i informacijama o obradi (svrha, vrsta ličnih podataka, pravni osnov, deljenje s trećim stranama, period čuvanja itd.);

Pravo na ispravku i dopunu: Ako se obrade nepotpuni ili netačni lični podaci, lice na koje se podaci odnose može u svako doba zatražiti da se podaci ispravljaju ili dopunjuju.

Pravo na brisanje: Nakon isteka perioda čuvanja podataka i kada ne postoje drugi legitimni razlozi za čuvanje podataka, podaci se brišu.

Pravo na ograničavanje obrade: U slučaju nezakonite obrade, a lice na koje se podaci odnose odbija brisanje i umesto toga traži ograničenje upotrebe podataka; ako više nisu potrebni lični podaci, ali su licu na koje se podaci odnose potrebni radi pravnih zahteva ili postupaka u vezi sa zaštitom prava (u sudskom ili drugom postupku); ako se osporava tačnost podataka za vreme koje nam je potrebno da proverimo tačnost; podnet je prigovor na obradu, a u toku je procenjivanja da li naši legitimni interesi pretežu nad interesima lica na koje se podaci odnose;

Pravo na prenos podataka: lični podaci  (ako su pohranjeni) mogu se dostaviti u elektronskom obliku, koji zatim lice na koje se podaci odnose može podneti bilo kojem drugom entitetu. Od nas se takođe moće tražiti da prenesemo podatke drugom rukovaocu, ukoliko je to tehnički izvodljivo

Pravo na prigovor: Lice na koje se podaci odnose ima pravo da podnese prigovor kojim osporava obradu podataka po osnovu legitimnog interesa.  Svakako ima pravo da uloži žalbu Povereniku za zaštitu podata o ličnosti https://www.poverenik.rs/sr/.

 

Rukovalac podataka

Privredno društvo Lensoptic doo, sa sedištem u Beogradu, ulica Svetogorska 50,  Srbija je rukovalac Vaših podataka o ličnosti.

Kontakt

Ukoliko imate pitanja u vezi sa obradom Vaših podataka o ličnosti, ili Vam trebaju dodatne informacije, molimo Vas kontaktirajte lensoptic@gmail.com

Deca

Mi ne koristimo stranice www.shop.lensoptic.com  za namerno prikupljanje podataka od dece ispod 14 godina, niti za prodaju proizvoda ili usluga istima.

 

Izmene Izjave o privatnosti na Internet stranicama www.shop.lensoptic.com

 

Sve izmene naše izjave o privatnosti biće objavljene ovde kako biste bili u potpunosti obavešteni o zaštiti privatnosti koju nudimo i mogućnostima odabira koje su Vam na raspolaganju u pogledu našeg korišćenja ličnih informacija za marketinške svrhe.


logo